Carbon Capture Farm

Att lagra kol och kväve i odlingsjorden är en win-win strategi för lantbrukaren och klimatet

Problemet

Grantham Centre for Sustainable Futures publicerade 2015 en vetenskaplig rapport som visar att vi på 40 år fasat ut en tredjedel av planetens jordbruksmark. En avgörande faktor är att handelsgödsel & jordbrukskemikalier tömmer odlingsjorden på mikrobiellt liv, biomassa och humus – CO2 & kväve avgår som klimatgaser. NPK metoden ger fattiga jordar med en nedsatt förmåga att hålla vatten, näring och luft. Grantham rapporten visar att den agrokemiska strategin är ett misslyckande – den samverkar inte med ekosystemet i jorden och de viktiga ekosystemtjänsterna går förlorade. En central ekosystemtjänst är samverkan mellan jordens mikrober och växten. Jordmikroberna  producerar tusentals bioaktiva ämnen som vitaminer, enzymer, antioxidanter, aminosyror m.m som ger grödor med ett högt näringsinnehåll. I det agrokemiska bruket produceras volym utan hänsyn till att den mat vi äter ska vara hälsofrämjande. 

Lösningen

Med Carbon Capture Farm sätter vi organiska restprodukter i kretslopp och sluter kolcykeln. Energi, näring och kol återförs till odlingsjorden och bygger upp det mikrobiella livet. Tekniken förstärker viktiga ekosystemtjänster som jordens förmåga att hålla vatten, näring och förse grödan med viktiga bioaktiva hälsofrämjande ämnen. Odlingsjorden kan betraktas som planetens största möjliga batteri för klimatgaser och när vi laddar den med en högre levande biomassa så kommer det ge inlagring av både kol & kväve. Strategin skapar negativa utsläpp och har kraften att bygga hållbara odlingssystem samt restaurera jordar som vi tappat på grund av den agrokemiska metoden.  Carbon Capture Farm producerar grödor med högt innehåll av näring och essentiella spårämnen samtidigt som metoden ger god avkastning. 

Projektet

Afrika

Dom humusfattiga tropiska jordarna är mer beroende av en odlingsstrategi där vi bygger upp biomassa och strävar mot en jordstruktur som kan hålla mer vatten, näring & luft. Utgångspunkten för projektet är lokal cirkulär ekonomi – lokalt organiskt material omsätts och sätts i kretslopp. Målet är att bygga resilienta odlingssystem utan importerad handelsgödning. System som står sig bättre i ett förändrar klimat som samtidigt ger grödor med hälsofördelar.

Sverige

I samverkan med fyra gårdar med helt olika förutsättningar: en konventionell veteproducent, en hönsproducent, en eko mjölkgård samt en ekogård helt utan djurhållning kommer vi bygga upp och testa den regenerativa mikrobiella strategi. En rad olika faktorer inom både djur- och jordhälsa kommer att analyseras och mätas. 

Den Regenerativa Köksträdgården

I mars påbörjar stiftelsen ett projekt i samverkan med Stiftelsen Drottning Victorias Hotell och Vilohem vid Borgholm på Öland. Projektet ingår i programmet Carbon Capture Farm. Den gamla köksträdgården kommer återställas med ursprungliga örter och grönsaker. Tanken är att  gästerna på hotellet och vilohemmet skall få högklassiska råvaror med högt näringsinnehåll och hälsobringande ämnen som antioxidanter, vitaminer, enzymer & spårämnen. Grödorna ska odlas med en regenerativ teknik där jordhälsan står i centrum. Projektet utgår från ekosystemets principer och biologisk mångfald. Vi kommer aktivt arbeta med mykorrhiza, fermenterad växtnäring & fulvolsyra för att optimera holobionten, d.v.s samverkan mellan växten & mikrobiomet – den brygga som säkerställer att grödan får tillgång till alla spårämnen från jorden och de tusentals ämnen som mikrobiomet producerar. Tekniken är 100% klimatsmart och lagrar in kol & kväve i odlingsjorden. Inga agrokemiska produkter ingår i konceptet. Projektet kommer att fortgå med moderna vetenskapliga analyser utvecklade från ledande expertis i en global konstellation. Projektledare: Kjell Hedberg. Kontaktperson DVH, Intendent Susanna Stenborg 

http://www.dvh.se