Carbon Capture Farm

Att lagra kol och kväve i odlingsjorden är en win-win strategi för lantbrukaren och klimatet

Problemet

Grantham Centre for Sustainable Futures publicerade 2015 en vetenskaplig rapport som visar att vi på 40 år fasat ut en tredjedel av planetens jordbruksmark. En avgörande faktor är att handelsgödsel & jordbrukskemikalier tömmer odlingsjorden på mikrobiellt liv, biomassa och humus – CO2 & kväve avgår som klimatgaser. NPK metoden ger fattiga jordar med en nedsatt förmåga att hålla vatten, näring och luft. Grantham rapporten visar att den agrokemiska strategin är ett misslyckande – den samverkar inte med ekosystemet i jorden och de viktiga ekosystemtjänsterna går förlorade. En central ekosystemtjänst är samverkan mellan jordens mikrober och växten. Jordmikroberna  producerar tusentals bioaktiva ämnen som vitaminer, enzymer, antioxidanter, aminosyror m.m som ger grödor med ett högt näringsinnehåll. I det agrokemiska bruket produceras volym utan hänsyn till att den mat vi äter ska vara hälsofrämjande. 

Lösningen

Med Carbon Capture Farm sätter vi organiska restprodukter i kretslopp och sluter kolcykeln. Energi, näring och kol återförs till odlingsjorden och bygger upp det mikrobiella livet. Tekniken förstärker viktiga ekosystemtjänster som jordens förmåga att hålla vatten, näring och förse grödan med viktiga bioaktiva hälsofrämjande ämnen. Odlingsjorden kan betraktas som planetens största möjliga batteri för klimatgaser och när vi laddar den med en högre levande biomassa så kommer det ge inlagring av både kol & kväve. Strategin skapar negativa utsläpp och har kraften att bygga hållbara odlingssystem samt restaurera jordar som vi tappat på grund av den agrokemiska metoden.  Carbon Capture Farm producerar grödor med högt innehåll av näring och essentiella spårämnen samtidigt som metoden ger god avkastning. Se grafisk beskrivning nedan

För ytterligare information kontakta Jan Röed: jan@srge.se